Centrum Medyczne Glob39

RODO

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Glob Szamotuły Sp. z o.o. reprezentowany przez Panią Prezes Magdalenę Głowacką-Skąpską, z siedzibą w Szamotułach przy ul. Dworcowej 39 (dalej Centrum);

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu udzielenia świadczenia zdrowotnego na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, odbywa się co do zasady, w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do: udzielenia oraz archiwizowania przez okres, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji celu wskazanego w pkt. 2. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

 

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

b) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Okresy przechowywania dokumentacji medycznej wynikają wprost z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Administrator będzie przestrzegać tych terminów zarówno w zakresie dokumentacji papierowej, jak i wszelkich danych pacjenta, które są przetwarzane w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 29 ust. 2 powyższej ustawy, po upływie wskazanych okresów Administrator zniszczy dokumentację (usunie dane w formie elektronicznej) w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta.